İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

15 NİSAN 2021, PERŞEMBE   

8

18 ŞUBAT 2016 / GENEL KURUL BASIN AÇIKLAMASI

    Yayına Giriş Tarihi: 23.03.2016   Güncellenme Zamanı: 23.03.2016 14:45:14  Yayınlayan Birim: ANTALYA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 23.03.2016 14:16:01

“Ülkemiz-Kentimiz, Meslek ve Meslektaş Sorunları”

 

18 ŞUBAT 2016 / BASIN AÇIKLAMASI

"Ülkemiz-Kentimiz, Meslek ve Meslektaş Sorunları"

 

1954 yılında kurulan İnşaat Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesi gereğince 6235 sayılı Kanunla kurulmuş Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda`mızın 100.000`i aşan üyesi, 26 Şubesi ve 119 Temsilciliği bulunmaktadır. Antalya Şubemiz, Isparta, Burdur ve Antalya Büyükşehir`de 4 bini aşan üyesi ile birlikte faaliyetlerini sürdürmektedir.

İnşaat Mühendisleri, bu faaliyetler sırasında mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini toplumun ortak çıkarları; evrensel insani kazanımların ve kültürel mirasın korunması ve insan refahının gelişimi için kullanırlar. Toplumun sağlığı, güvenliği ve refahı, doğayı ve çevreyi korumayı, onlara zarar vermemeyi, uygulamaların doğayla uyumlu olmasını sağlamayı mesleki sorumluluklarının ayrılmaz bir parçası olarak görürler.

Demiryolları, karayolları, köprüler, viyadükler, limanlar, barajlar, sulama kanalları, enerji tesisleri, sanayi kompleksleri, gökdelenler, toplu konutlar, spor tesisleri, anıt binalar inşa ederek yaşam kalitesinin artmasında önemli rol üstlenen inşaat mühendislerinin bir başka misyonu da hiç kuşkusuz daha demokratik ve yaşanabilir bir toplum inşa edilmesine katkı koymak ve buna ilişkin talepleri her platformda dile getirmektir.

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, kentlerimizde var olan sorunların aşılması, sağlıklı, yaşanabilir ve güvenli kentsel çevrelerin üretilmesi ve kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesini öngörmekte;  kent halkının, emek ve meslek kuruluşlarının demokratik katılımını ve denetimini sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesini, öncelikli ve temel hedef olarak görmektedir. Bugün kentlerimize baktığımızda, barınma, altyapı, ulaşım, enerji, sağlık, eğitim, kültür ve çevre konularında sorunlar bulunmaktadır. Kentlerimiz, deprem, sel, taşkın, heyelan ve yangın gibi afetlere hazırlıklı değildir. Kentlerimiz, sürekli ve plansız büyümekte; enerji, ulaşım, su, çöp, atıksu gibi teknik altyapı hizmetleri ile açık yeşil alan, eğitim, sağlık, kültür tesisleri yetersizliği nedeniyle toplumsal alanda da sosyal yarılma, ayrışma ve kültürel yozlaşma sorunları yaşamaktadır.

 

 "Kentin sakini değil, sahibi olmalıyız."

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, kentlerimizin yönetiminde çağdaş anlayışla kamu yararının, bilimin ve hukukun esas alınması için politika, düşünce, uyarı ve önerileri kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Meslek alanları ile ilgili ülke gerçeklerini ortaya çıkarmayı tüm bilgi birikimini ülkenin ve halkın yararına kullanmayı temel çalışma ilkesi olarak görmektedir. Kentimizle ilgili meslek alanımızı ilgilendiren sorunlara sahip çıkmaya ve bu sorunların çözümüne yönelik katkı sağlamaya her zaman olduğu gibi bugünde hazırdır.

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak;

Kamusal yararı gözeten bir anlayışla siyasal, ekonomik ve fiziki yapılanmayı irdelemeyi, nedenlerini araştırmayı, sonuçlarını değerlendirmeyi, mesleki alanlarımızdan yola çıkarak yetkilileri uyarmayı, toplumu aydınlatmayı kendimize görev saydık.

Ayrıca üyelerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için ekonomik hak ve çıkarlarının korunması ve iyileştirilmesi için etkin çalışmalar yapmayı,

Sektörlerde ve kamuda çalışan üyelerimizin ücretleri ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gerek oda örgütlülüğü içerisinde ve gerekse yasal düzenlemeler boyutunda gerekli girişimleri yapmayı,

Sayıları her yıl artan, ancak yeterli altyapıya sahip olmayan üniversitelerden mezun olarak aramıza katılan genç meslektaşlarımızın mesleki faaliyetleri sırasında karşılaştıkları sorunların çözümü amacıyla, meslek içi eğitim programları düzenlemeyi,

İşsiz üyelerimizin iş bulabilmesine yönelik çalışmaların kapsamını genişletmeyi,

İnşaat Mühendisliği etkinliklerinin toplum yararı gözetilerek, bilim ve tekniğin gereklerine, yasal kurallara, mesleki davranış ilkelerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamayı,

Şubemizin örgütsel yapılanması ve duruşu çerçevesinde, mesleki sorunlarımızın çözümü, ülke sorunlarının değerlendirilmesi, gereğinde müdahil olunmasını amaçlamayı görev saydık.

Ülkemiz, Ortadoğu ve Türkiye`deki yeniden yapılanma sürecinde büyük bir kargaşa ve ateş çemberi içindedir. Birincil sorunumuz Yurt içinde yaşanan kamplaşmaya dayalı olarak gelişecek kargaşa ortamı, iç savaş riski ile Dünya`nın çeşitli bölgelerinde ve Ortadoğu`da yaşanan savaşlardır. Türkiye, kendi varlığını tehdit eden saldırılar karşısında meşru müdafaa hakkını kullanmak zorunda kalmadığı, hukuki, yasal ve anayasal zorunluluklar dayatmadığı sürece savaştan hep uzak kalmıştır, uzak kalmaya da devam etmelidir.

Siyaset; Irk, din ve mezhep siyaseti olarak şekillendirilmemelidir. Türkiye`de, etnik kimliği, dini, mezhebi siyasetin dayanak noktası haline getirmemelidir. Her ırktan, etnik kökenden, her inançtan, her mezhepten insanların bir arada yaşadığı bir Anadolu coğrafyası siyaseti anlayışı hakim kılınmalıdır.

Türkiye, Mustafa Kemal`in "Yurtta ve Dünya`da Barış"  anlayışı ile varlığını devam ettirmelidir.

"Ülkemiz-Kentimiz, Meslek ve Meslektaş Sorunları"

İnşaat Mühendislerinin Sesine Kulak Verin Dedik,

2015 Genel Seçimlerinde Ülkemizi Yönetmeye Aday Siyasi Partilerden;

Ø  Gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesini,

Ø  Yoksulluk ve yolsuzluğun bitirilmesini,

Ø  Yaşamın ticarileştirilmesinin önüne geçilmesini,

Ø  Kamu yatırımlarının artırılmasını,

Ø  Kamuda istihdamın desteklenmesini,

Ø  Çalışma yaşamına güvenceli iş ve eşit işe eşit ücret verilmesini,

Ø  Diplomalı işsiz, ucuz işgücü olmak değil, güvenli ve güvenceli iş olmasını,

Ø  Mühendis ücretlerinin geçim standartları endeksine göre belirlenmesini,

Ø  Meslek Odalarının yapı denetim sürecine etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve denetim modeli geliştirilmesini,

Ø  Mevcut 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun`un iptal edilmesini ve yeni bir kanun çıkarılmasını, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve bağlı ikincil mevzuatın söz konusu model esas alınarak yeniden düzenlenmesini,

Ø  TOKİ inşaatlarının yapı denetim sistemi kapsamına alınmasını,

Ø  Kent suçu oluşturacak rantsal dönüşüm değil, kent hakkı odaklı sürdürebilir kentsel dönüşüm olmasını,

Ø  Yapı denetim, iş sağlığı ve güvenliği sisteminde denetlenen (müteahhit) ile denetleyen (denetçi veya iş güvenliği uzmanı) arasındaki iş-para, patron-çalışan ilişkisinin ortadan kaldırılmasını, denetim sisteminin bağımsız olmasını,

Ø  Yapı denetim, işçi sağlığı ve iş güvenliği sürecinin mali ve mesleki sorumluluk sigortası sistemi ile güvence altına alınmasını,

Ø  Yapı denetim ve iş güvenliği sisteminde yer alan üyelerimizin özlük haklarının gözetilmesini,

Ø  Kamu ihale sisteminin "adrese teslim ihale" anlayışından çıkarılmasını,

Ø  Gerekli altyapı oluşturulmadan, ihtiyaç ve istihdam olanakları değerlendirilmeden üniversite açılmamasını,

Ø  1938 yılında çıkarılan 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun`un ve inşaat mühendisliği mevzuatının çağdaş normlara göre revize edilmesini,

Ø  Barış içinde, kardeşçe bir arada yaşamak için Eşitlik, Özgürlük, Demokrasi ve Toplumsal bir uzlaşı olmasını,

 

Talep Ettik; Sesimizi Duyan Olmadı!

Yılmadık, Bıkmadık, Sorunlarımızı Dile Getirdik, Çözüm Önerileri Sunduk, İşlerine Gelmedi!

 

Değişen Bir Şey Yok!

 

Ø  Sıfır sorun onlarca düşman yarattı, savaş kapımızda.

Ø  Terör belası içimizde, canımızı yakıyor.

Ø  İklim değişikliği, kuraklık ve susuzluk tehdidi var.

Ø  Dış borçlar katlandı, ekonomi hala kırılgan ve dışa bağımlı.

Ø  Kamuya ait kurumlar özelleştirildi, fabrikalar, araziler satıldı.

Ø  İşsizlik had safhada, hastalıklar arttı, hastaneler yetersiz.

 

Antalya`da Değişen Bir Şey Yok!

 

Ø  Kentlilik bilinci yok, insanlar kendini Antalyalı hissetmiyor.

Ø  Antalya Çevre Düzeni Planı`na uygun bütüncül Nazım Planı, Ulaşım Planı, Deprem Planı yok, bu planlara uyumlu Kentsel Dönüşüm ve Değişim Planı da yok.

Ø  Antalya`nın deprem risklerine göre belirlenmiş bina envanteri yok.

Ø  Antalya Büyükşehir sınırları içindeki binaların olası bir depremde bir bütün olarak nasıl davranış göstereceği bilinmiyor.

Ø  İhtiyaç olmamasına rağmen tarım alanları oy uğruna gelişigüzel imara açılıyor.

Ø  Antalya göç alıyor, kontrolsüz büyüyor, çarpık gelişiyor.

Ø  Altyapı ve kentleşme sorunları ortaya çıkıyor.

Ø  Antalya hala yağmurlara teslim oluyor, sel felaketleri yaşanıyor.

Ø  Ulaşım ve trafik sorunları her geçen gün büyüyor; ulaşım sistemi ilkel. İnsanlar hala gidecekleri yere kaç numaralı toplu taşım aracının gittiğini şoförlere soruyor.

Ø  Antalya`ya hızlı tren ulaşımı yok, yük ve yolcu taşımacılığı için demiryolu bağlantısı da yok.

Ø  Antalya çevre yolları açılmıyor, Antalya-Alanya arası raylı sistem programda yok.

Ø  Hava kirliliği sorun olmaya devam ediyor.

Ø  Atıksu arıtma sistemleri yetersiz, deniz kirliliği riski var.

Ø  Hala yolu asfalt olmayan, suyu akmayan köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim alanları var.

Ø  Kaleiçi, Balbey, Haşim İşcan mahalleleri kaderine terkedilmiş durumda.

Ø  Kent Bilgi Sistemi yok.

Ø  Her dereye HES yapma, her dağa taş ocağı açma izni veriliyor.

 

 

Meslek ve Meslektaşlarımızın Geleceği Tehdit Altında!

 

Ø  Altyapısı yetersiz, öğretim üyesi ve laboratuvarı olmayan üniversitelerde mühendislik ve mimarlık eğitimi niteliksiz ve yetersiz.

Ø  Müteahhitlik tanımı yanlış, serbest piyasa müteahhitliği için mesleki tecrübe, teknik donanım ve yeterlilik istenmiyor; parası olan, olmayan herkes müteahhitlik yapabiliyor.

Ø  TOKİ, bedelsiz olarak edindiği devlet arazilerinde istediği gibi gelişigüzel yüksek emsal yapılaşma kararları ile plan yapıyor; yapı denetiminden muaf olarak devlet gücüyle özel sektörle rekabet ediyor, yeni müteahhitler yaratıyor.

Ø  Mevcut Yapı Denetim Kanunu bağımsız proje ve yapı denetimi ihtiyacını tam olarak karşılamadı. Sistem içinde çalışan mühendis ve mimarların özlük hakları yok; mali ve mesleki sorumluluk sigortası eksik. Proje ve yapı denetim sürecinde meslek odalarının hiçbir yetki, görev ve sorumluluğu yok.

Ø  2009 yılında Teknik Eğitim Fakülteleri Teknoloji Fakülteleri haline dönüştürülüp teknik öğretmen eğitimi alan mezunlarına mühendis ünvanı verilmesi sağlandı.

Ø  2013 yılından itibaren her yıl ÖSYM tarafından yapılan mühendislik tamamlama sınavıyla Teknik Eğitim Fakültesi mezunu yaklaşık 72 bin teknik öğretmenin mühendis yapılmasının önü açıldı.

Ø  Türk Silahlı Kuvvetleri İstihkam Okulu subayları İnşaat Mühendisi ünvanı ile Oda`mıza kayıt yaptırabiliyor.

Ø  13 Ağustos 2012 tarihinde çıkarılan ve 01 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe giren bir düzenleme ile "Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği" değiştirildi ve yapım işinde ihaleye girecek olan firmaların sürekli mühendis çalıştırma zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

Ø  3 – 14 Nisan 2012 tarihlerinde Planlı Alanlar Tip ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliklerinde değişiklikler yapıldı. 1 Haziran 2013 tarihinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği`nde yeniden değişiklikler yapıldı. Sicil Durum ve Oda Kayıt Belgesi yerine beyan ve Taahhütname yeterli sayılarak denetimsizlikten Sahte Mühendislerle yetkisiz kişilerin proje yapmalarının önü açıldı.

Ø  2 Ağustos 2013 tarihli Torba Kanunla Odanın gelir kaynakları kısıldı, mesleki denetim ortadan kaldırıldı, üye ile oda arasındaki bağ koparılmaya çalışıldı, sahte diplomalı mühendisler türedi, mühendislik ve mimarlık mesleğinin itibarı zedelendi.

Ø  17 Aralık 2013 tarihinde 2013/5660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aralarında İnşaat Mühendisleri Odasının da bulunduğu TMMOB`a bağlı 11 odanın, idari ve mali denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na bağlandı.

 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen geleceğin tam bağımsız, çağdaş ve modern Türkiye`sinin inşaat mühendisleri olarak güzel bir gelecek inşa etme konusundaki inancımızı hiç kaybetmedik.

Aklımızın ve umudumuzun yolu açık olsun!

 

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ

14. DÖNEM YÖNETİM KURULU

 

Cem OĞUZ-Haluk SELÇUK-Mustafa BALCI-Rıza ARSLANBAY-Umut TURAN-Murat AYHAN-Ahmet EVCİ

A.Ayman YAREN-Gözde ŞANLILAR-Osman SÜTÇÜ-Güney UYAROĞLU-Çağlar AYTAR-Volkan KILIÇARSLAN-Berk ERKAYA

 

 


 

Dosyalar

18 ŞUBAT 2016 / GENEL KURUL BASIN AÇIKLAMASI (275 KB) (23.03.2016 14:19:06)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 57

Antalya Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.